Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:32

New American Standard Version
Romans 11:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For God has shut up all in disobedience so that He may show mercy to all.
NA26 – συνέκλεισεν (5656) γὰρ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ. (5661)
WH – συνεκλεισεν (5656) γαρ ο θεος τους παντας εις απειθειαν ινα τους παντας ελεηση (5661)
PES – ܚܒ݂ܰܫ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܒ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܢܪܰܚܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile