Lectionary Calendar
Saturday, December 9th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:10

New American Standard Version
Romans 11:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" , ."
NA26 – σκοτισθήτωσαν (5682) οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, (5721) καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον. (5657)
WH – σκοτισθητωσαν (5682) οι οφθαλμοι αυτων του μη βλεπειν (5721) και τον νωτον αυτων δια παντος συγκαμψον (5657)
PES – ܢܶܚܫܟ݂ܳܢ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܘܚܰܨܗܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܟ݁ܦ݂ܺܝܦ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile