Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 9:9

New American Standard Version
Revelation 9:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They had breastplates like breastplates of iron; and the sound of their wings was like the sound of chariots, of many horses rushing to battle.
NA26 – καὶ εἶχον (5707) θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων (5723) εἰς πόλεμον.
WH – και [ | ] θωρακας ως θωρακας σιδηρους και η φωνη των πτερυγων αυτων ως φωνη αρματων ιππων πολλων τρεχοντων (5723) εις πολεμον
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܙܠܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕ݁ܓ݂ܶܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܪܟ݁ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܰܟ݂ܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܪܳܗܛܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile