Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 9:13

New American Standard Version
Revelation 9:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God,
NA26 – Καὶ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· (5656) καὶ ἤκουσα (5656) φωνὴν μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ,
WH – και ο εκτος αγγελος εσαλπισεν (5656) και ηκουσα (5656) φωνην μιαν εκ των [ | [τεσσαρων] ] κερατων του θυσιαστηριου του χρυσου του ενωπιον του θεου
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܶܫܬ݁ܳܐ ܙܥܰܩ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܩܰܪܢܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile