Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 8:3,5

New American Standard Version
Revelation 8:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Another angel came and stood at the altar, holding a golden censer; and much incense was given to him, so that he might add it to the prayers of all the saints on the golden altar which was before the throne.
NA26 – Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν (5627) καὶ ἐστάθη (5681) ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων (5723) λιβανωτὸν χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ θυμιάματα πολλὰ ἵνα δώσει (5692) ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου.
WH – και αλλος αγγελος ηλθεν (5627) και εσταθη (5681) επι του θυσιαστηριου εχων (5723) λιβανωτον χρυσουν και εδοθη (5681) αυτω θυμιαματα πολλα ινα δωσει (5692) ταις προσευχαις των αγιων παντων επι το θυσιαστηριον το χρυσουν το ενωπιον του θρονου
PES – ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܶܣܡܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 8:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the angel took the censer and filled it with the fire of the altar, and threw it to the earth; and there followed peals of thunder and sounds and flashes of lightning and an earthquake.
NA26 – καὶ εἴληφεν (5758) ἄγγελος τὸν λιβανωτόν, καὶ ἐγέμισεν (5656) αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν (5627) εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένοντο (5633) βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός.
WH – και ειληφεν (5754) ο αγγελος τον λιβανωτον και εγεμισεν (5656) αυτον εκ του πυρος του θυσιαστηριου και εβαλεν (5627) εις την γην και εγενοντο (5633) βρονται και φωναι και αστραπαι και σεισμος
PES – ܘܰܢܣܰܒ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܠܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܘܰܡܠܳܝܗ݈ܝ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܪܰܥܡܶܐ ܘܩܳܠܶܐ ܘܒ݂ܰܪܩܶܐ ܘܢܰܘܕ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile