Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 8:1

New American Standard Version
Revelation 8:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the Lamb broke the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour.
NA26 – Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο (5633) σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον.
WH – και οταν ηνοιξεν (5656) την σφραγιδα την εβδομην εγενετο (5633) σιγη εν τω ουρανω ως [ | ]
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܗܘܳܐ ܫܶܬ݂ܩܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܶܠܓ݁ܽܘܬ݂ ܫܳܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile