Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 7:9,13

New American Standard Version
Revelation 7:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could count, from every nation and {all} tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, and palm branches {were} in their hands;
NA26 – Μετὰ ταῦτα εἶδον, (5627) καὶ ἰδοὺ (5628) ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι (5658) αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, (5711) ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες (5761) ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους (5772) στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν·
WH – μετα ταυτα ειδον (5627) και ιδου (5640) οχλος πολυς ον αριθμησαι (5658) αυτον ουδεις εδυνατο (5711) εκ παντος εθνους και φυλων και λαων και γλωσσων εστωτες (5761) ενωπιον του θρονου και ενωπιον του αρνιου περιβεβλημενους (5772) στολας λευκας και φοινικες εν ταις χερσιν αυτων
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܚܙܺܝܬ݂ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܠܡܶܢܝܳܢܶܗ ܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܰܡܨܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܥܰܡ ܘܫܰܪܒ݁ܳܐ ܘܶܐܡܘܳܢ ܘܠܶܫܳܢܺܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܘܰܡܥܰܛܦ݂ܺܝܢ ܐܶܣܛܠܶܐ ܚܶܘܳܪܳܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܶܩܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 7:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then one of the elders answered, saying to me, ""These who are clothed in the white robes, who are they, and where have they come from?"
NA26 – Καὶ ἀπεκρίθη (5662) εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων (5723) μοι, Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι (5772) τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν (5748) καὶ πόθεν ἦλθον; (5627)
WH – και απεκριθη (5662) εις εκ των πρεσβυτερων λεγων (5723) μοι ουτοι οι περιβεβλημενοι (5772) τας στολας τας λευκας τινες εισιν (5719) και ποθεν ηλθον (5627)
PES – ܘܰܥܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܛܺܝܦ݂ܺܝܢ ܐܶܣܛܠܶܐ ܚܶܘܳܪܳܬ݂ܳܐ ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile