Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 7:2

New American Standard Version
Revelation 7:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I saw another angel ascending from the rising of the sun, having the seal of the living God; and he cried out with a loud voice to the four angels to whom it was granted to harm the earth and the sea,
NA26 – καὶ εἶδον (5627) ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα (5723) ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα (5723) σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος, (5723) καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη (5681) αὐτοῖς ἀδικῆσαι (5658) τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν,
WH – και ειδον (5627) αλλον αγγελον αναβαινοντα (5723) απο ανατολης ηλιου εχοντα (5723) σφραγιδα θεου ζωντος (5723) και εκραξεν (5656) φωνη μεγαλη τοις τεσσαρσιν αγγελοις οις εδοθη (5681) αυτοις αδικησαι (5658) την γην και την θαλασσαν
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܳܬ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܰܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܠܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܰܗܪܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile