Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 6:10

New American Standard Version
Revelation 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they cried out with a loud voice, saying, ""How long, O Lord, holy and true, will You refrain from judging and avenging our blood on those who dwell on the earth?"
NA26 – καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, (5723) Ἕως πότε, δεσπότης ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὐ κρίνεις (5719) καὶ ἐκδικεῖς (5719) τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων (5723) ἐπὶ τῆς γῆς;
WH – και εκραξαν (5656) φωνη μεγαλη λεγοντες (5723) εως ποτε ο δεσποτης ο αγιος και αληθινος ου κρινεις (5719) και εκδικεις (5719) το αιμα ημων εκ των κατοικουντων (5723) επι της γης
PES – ܘܰܩܥܰܘ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܕ݁ܳܝܢܰܬ݂ ܘܬ݂ܳܒ݂ܥܰܬ݁ ܕ݁ܡܰܢ ܡܶܢ ܥܳܡܽܘܪܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile