Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 5:5

New American Standard Version
Revelation 5:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and one of the elders *said to me, ""Stop weeping; behold, the Lion that is from the tribe of Judah, the Root of David, has overcome so as to open the book and its seven seals."
NA26 – καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει (5719) μοι, Μὴ κλαῖε· (5720) ἰδοὺ (5628) ἐνίκησεν (5656) λέων ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ῥίζα Δαυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ.
WH – και εις εκ των πρεσβυτερων λεγει (5719) μοι μη κλαιε (5720) ιδου (5640) ενικησεν (5656) ο λεων ο εκ της φυλης ιουδα η ριζα δαυιδ ανοιξαι (5658) το βιβλιον και τας επτα σφραγιδας αυτου
PES – ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܟ݁ܶܐ ܗܳܐ ܙܟ݂ܳܐ ܐܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܢܶܦ݂ܬ݁ܰܚ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܛܰܒ݂ܥܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile