Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 3:5,12, 21

New American Standard Version
Revelation 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'He who overcomes will thus be clothed in white garments; and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before My Father and before His angels.
NA26 – νικῶν (5723) οὕτως περιβαλεῖται (5698) ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω (5692) τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.
WH – ο νικων (5723) ουτως περιβαλειται (5698) εν ιματιοις λευκοις και ου μη εξαλειψω (5692) το ονομα αυτου εκ της βιβλου της ζωης και ομολογησω (5692) το ονομα αυτου ενωπιον του πατρος μου και ενωπιον των αγγελων αυτου
PES – ܕ݁ܙܳܟ݂ܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܛܰܦ݂ ܡܳܐܢܶܐ ܚܶܘܳܪܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܠܚܶܐ ܫܡܶܗ ܡܶܢ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܘܰܐܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܒ݂ܝ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 3:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of My God, and he will not go out from it anymore; and I will write on him the name of My God, and the name of the city of My God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from My God, and My new name.
NA26 – νικῶν (5723) ποιήσω (5692) αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω (5719) οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω (5692) ἐπ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, καταβαίνουσα (5723) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.
WH – ο νικων (5723) ποιησω (5692) αυτον στυλον εν τω ναω του θεου μου και εξω ου μη εξελθη (5632) ετι και γραψω (5692) επ αυτον το ονομα του θεου μου και το ονομα της πολεως του θεου μου της καινης ιερουσαλημ η καταβαινουσα (5723) εκ του ουρανου απο του θεου μου και το ονομα μου το καινον
PES – ܘܰܕ݂ܙܳܟ݂ܶܐ ܐܶܥܒ݁ܕ݂ܶܗ ܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܒ݂ܰܪ ܠܳܐ ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܘܶܐܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܫܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܝ ܘܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܝ ܘܰܫܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 3:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'He who overcomes, I will grant to him to sit down with Me on My throne, as I also overcame and sat down with My Father on His throne.
NA26 – νικῶν (5723) δώσω (5692) αὐτῷ καθίσαι (5658) μετ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα (5656) καὶ ἐκάθισα (5656) μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.
WH – ο νικων (5723) δωσω (5692) αυτω καθισαι (5658) μετ εμου εν τω θρονω μου ως καγω ενικησα (5656) και εκαθισα (5656) μετα του πατρος μου εν τω θρονω αυτου
PES – ܘܰܕ݂ܙܳܟ݂ܶܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܠܡܶܬ݁ܰܒ݂ ܥܰܡܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܙܟ݂ܺܝܬ݂ ܘܝܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܥܰܡ ܐܳܒ݂ܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile