Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 3:19

New American Standard Version
Revelation 3:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'Those whom I love, I reprove and discipline; therefore be zealous and repent.
NA26 – ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ (5725) ἐλέγχω (5719) καὶ παιδεύω· (5719) ζήλευε (5720) οὖν καὶ μετανόησον. (5657)
WH – εγω οσους εαν φιλω (5725) ελεγχω (5719) και παιδευω (5719) ζηλευε (5720) ουν και μετανοησον (5657)
PES – ܐܶܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܡܰܟ݁ܶܣ ܐ݈ܢܳܐ ܘܪܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܛܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile