Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 3:11

New American Standard Version
Revelation 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'I am coming quickly; hold fast what you have, so that no one will take your crown.
NA26 – ἔρχομαι (5736) ταχύ· κράτει (5720) ἔχεις, (5719) ἵνα μηδεὶς λάβῃ (5632) τὸν στέφανόν σου.
WH – ερχομαι (5736) ταχυ κρατει (5720) ο εχεις (5719) ινα μηδεις λαβη (5632) τον στεφανον σου
PES – ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܰܚܽܘܕ݂ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܣܰܒ݂ ܟ݁ܠܺܝܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile