Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 2:7

New American Standard Version
Revelation 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will grant to eat of the tree of life which is in the Paradise of God.'
NA26 – ἔχων (5723) οὖς ἀκουσάτω (5657) τί τὸ πνεῦμα λέγει (5719) ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι (5723) δώσω (5692) αὐτῷ φαγεῖν (5629) ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ἐστιν (5748) ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ.
WH – ο εχων (5723) ους ακουσατω (5657) τι το πνευμα λεγει (5719) ταις εκκλησιαις τω νικωντι (5723) δωσω (5692) αυτω φαγειν (5629) εκ του ξυλου της ζωης ο εστιν (5719) εν τω παραδεισω του θεου
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܕ݂ܙܳܟ݂ܶܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile