Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 2:18

New American Standard Version
Revelation 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And to the angel of the church in Thyatira write: The Son of God, who has eyes like a flame of fire, and His feet are like burnished bronze, says this:
NA26 – Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· (5657) Τάδε λέγει (5719) υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἔχων (5723) τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·
WH – και τω αγγελω [ τω | της ] εν θυατειροις εκκλησιας γραψον (5657) ταδε λεγει (5719) ο υιος του θεου ο εχων (5723) τους οφθαλμους [ [αυτου] | αυτου ] ως φλογα πυρος και οι ποδες αυτου ομοιοι χαλκολιβανω
PES – ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܰܝܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݂ ܢܚܳܫܳܐ ܠܶܒ݂ܢܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile