Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 2:1

New American Standard Version
Revelation 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""To the angel of the church in Ephesus write: The One who holds the seven stars in His right hand, the One who walks among the seven golden lampstands, says this:
NA26 – Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· (5657) Τάδε λέγει (5719) κρατῶν (5723) τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, περιπατῶν (5723) ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·
WH – τω αγγελω [ τω | της ] εν εφεσω εκκλησιας γραψον (5657) ταδε λεγει (5719) ο κρατων (5723) τους επτα αστερας εν τη δεξια αυτου ο περιπατων (5723) εν μεσω των επτα λυχνιων των χρυσων
PES – ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile