Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:5

New American Standard Version
Revelation 22:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there will no longer be {any} night; and they will not have need of the light of a lamp nor the light of the sun, because the Lord God will illumine them; and they will reign forever and ever.
NA26 – καὶ νὺξ οὐκ ἔσται (5704) ἔτι, καὶ οὐκ ἔχουσιν (5719) χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι κύριος θεὸς φωτίσει (5692) ἐπ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν (5692) εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
WH – και νυξ ουκ εσται (5695) ετι και ουκ εχουσιν (5719) χρειαν φωτος λυχνου και [ φως | φωτος ] ηλιου οτι κυριος ο θεος φωτισει (5692) [ [επ] | επ ] αυτους και βασιλευσουσιν (5692) εις τους αιωνας των αιωνων
PES – ܘܠܺܠܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܫܪܳܓ݂ܳܐ ܘܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܡܰܠܟ݁ܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile