Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:16

New American Standard Version
Revelation 22:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I, Jesus, have sent My angel to testify to you these things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright morning star."
NA26 – Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα (5656) τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι (5658) ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι (5748) ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ἀστὴρ λαμπρὸς πρωϊνός.
WH – εγω ιησους επεμψα (5656) τον αγγελον μου μαρτυρησαι (5658) υμιν ταυτα επι ταις εκκλησιαις εγω ειμι (5719) η ριζα και το γενος δαυιδ ο αστηρ ο λαμπρος ο πρωινος
PES – ܐܶܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܝ ܕ݁ܰܢܣܰܗܶܕ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܘܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܘܥܰܡܶܗ ܘܟ݂ܰܘܟ݁ܰܒ݂ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile