Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:7

New American Standard Version
Revelation 21:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""He who overcomes will inherit these things, and I will be his God and he will be My son.
NA26 – νικῶν (5723) κληρονομήσει (5692) ταῦτα, καὶ ἔσομαι (5704) αὐτῷ θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται (5704) μοι υἱός.
WH – ο νικων (5723) κληρονομησει (5692) ταυτα και εσομαι (5695) αυτω θεος και αυτος εσται (5695) μοι υιος
PES – ܘܕ݂ܰܙܟ݂ܳܐ ܗܽܘ ܢܺܐܪܰܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܒ݁ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile