Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:6

New American Standard Version
Revelation 21:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then He said to me, ""It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give to the one who thirsts from the spring of the water of life without cost.
NA26 – καὶ εἶπέν (5627) μοι, Γέγοναν. (5754) ἐγώ εἰμι (5748) τὸ Ἄλφα καὶ τὸ , ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι (5723) δώσω (5692) ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν.
WH – και ειπεν (5627) μοι γεγοναν (5754) εγω [ | [ειμι] (5719) ] το αλφα και το ω η αρχη και το τελος εγω τω διψωντι (5723) δωσω (5692) εκ της πηγης του υδατος της ζωης δωρεαν
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܗܘܰܝ ܐܶܢܳܐ ܐܳܠܰܦ݂ ܘܶܐܢܳܐ ܬ݁ܰܘ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܕ݂ܰܨܗܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܚܰܝܶܐ ܡܰܓ݁ܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile