Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:4

New American Standard Version
Revelation 21:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He will wipe away every tear from their eyes; and there will no longer be {any} death; there will no longer be {any} mourning, or crying, or pain; the first things have passed away."
NA26 – καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θάνατος οὐκ ἔσται (5704) ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται (5704) ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν. (5627)
WH – και εξαλειψει (5692) παν δακρυον εκ των οφθαλμων αυτων και ο θανατος ουκ εσται (5695) ετι ουτε πενθος ουτε κραυγη ουτε πονος ουκ εσται (5695) ετι [ | [οτι] ] τα πρωτα απηλθαν (5627)
PES – ܘܗܽܘ ܢܶܠܚܶܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܡܥܶܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܘܠܳܐ ܐܶܒ݂ܠܳܐ ܘܠܳܐ ܪܰܘܒ݁ܳܐ ܘܠܳܐ ܟ݁ܺܐܒ݂ܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile