Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:22

New American Standard Version
Revelation 21:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I saw no temple in it, for the Lord God the Almighty and the Lamb are its temple.
NA26 – Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον (5627) ἐν αὐτῇ, γὰρ κύριος θεὸς παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστιν, (5748) καὶ τὸ ἀρνίον.
WH – και ναον ουκ ειδον (5627) εν αυτη ο γαρ κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ ναος αυτης εστιν (5719) και το αρνιον
PES – ܘܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܠܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܡܳܪܝܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܗܽܘ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗܰܝܟ݁ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile