Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:15

New American Standard Version
Revelation 21:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The one who spoke with me had a gold measuring rod to measure the city, and its gates and its wall.
NA26 – Καὶ λαλῶν (5723) μετ ἐμοῦ εἶχεν (5707) μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ (5661) τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.
WH – και ο λαλων (5723) μετ εμου ειχεν (5707) μετρον καλαμον χρυσουν ινα μετρηση (5661) την πολιν και τους πυλωνας αυτης και το τειχος αυτης
PES – ܘܗܰܘ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܝ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܩܰܢܝܳܐ ܕ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܠܡܶܡܫܚܳܗ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܠܫܽܘܪܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile