Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 20:4

New American Standard Version
Revelation 20:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. And I {saw} the souls of those who had been beheaded because of their testimony of Jesus and because of the word of God, and those who had not worshiped the beast or his image, and had not received the mark on their forehead and on their hand; and they came to life and reigned with Christ for a thousand years.
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) θρόνους, καὶ ἐκάθισαν (5656) ἐπ αὐτούς, καὶ κρίμα ἐδόθη (5681) αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων (5772) διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν (5656) τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔλαβον (5627) τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν (5656) καὶ ἐβασίλευσαν (5656) μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη.
WH – και ειδον (5627) θρονους και εκαθισαν (5656) επ αυτους και κριμα εδοθη (5681) αυτοις και τας ψυχας των πεπελεκισμενων (5772) δια την μαρτυριαν ιησου και δια τον λογον του θεου και οιτινες ου προσεκυνησαν (5656) το θηριον ουδε την εικονα αυτου και ουκ ελαβον (5627) το χαραγμα επι το μετωπον και επι την χειρα αυτων και εζησαν (5656) και εβασιλευσαν (5656) μετα του χριστου χιλια ετη
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܡܰܘܬ݁ܒ݂ܶܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܡܶܛܽܠ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܠܨܰܠܡܳܗ ܘܠܳܐ ܢܣܰܒ݂ܘ ܪܽܘܫܡܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܚܝܰܘ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ܘ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܠܶܦ݂ ܫܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile