Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:7

New American Standard Version
Revelation 1:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – , , and every eye will see Him, even those who pierced Him; and all the tribes of the earth will mourn over Him. So it is to be. Amen.
NA26 – Ἰδοὺ (5628) ἔρχεται (5736) μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται (5695) αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται (5695) ἐπ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.
WH – ιδου (5640) ερχεται (5736) μετα των νεφελων και οψεται (5695) αυτον πας οφθαλμος και οιτινες αυτον εξεκεντησαν (5656) και κοψονται (5695) επ αυτον πασαι αι φυλαι της γης ναι αμην
PES – ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܥܰܡ ܥܢܳܢܶܐ ܘܢܶܚܙܝܳܢܳܝܗ݈ܝ ܟ݁ܽܠ ܥܰܝܢܶܐ ܘܳܐܦ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܩܪܽܘܗ݈ܝ ܘܢܰܪܩܕ݂ܳܢ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܽܠ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܐܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile