Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:6

New American Standard Version
Revelation 1:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He has made us {to be} a kingdom, priests to His God and Father--to Him {be} the glory and the dominion forever and ever. Amen.
NA26 – καὶ ἐποίησεν (5656) ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ αὐτῷ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
WH – και εποιησεν (5656) ημας βασιλειαν ιερεις τω θεω και πατρι αυτου αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας [ | [των αιωνων] ] αμην
PES – ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܰܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܳܗܢܳܝܬ݁ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܽܐܘܚܕ݁ܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile