Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:5

New American Standard Version
Revelation 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. To Him who loves us and released us from our sins by His blood--
NA26 – καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μάρτυς πιστός, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. Τῷ ἀγαπῶντι (5723) ἡμᾶς καὶ λύσαντι (5660) ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ
WH – και απο ιησου χριστου ο μαρτυς ο πιστος ο πρωτοτοκος των νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης τω αγαπωντι (5723) ημας και λυσαντι (5660) ημας εκ των αμαρτιων [ [ημων] | ημων ] εν τω αιματι αυτου
PES – ܘܡܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܳܗܕ݁ܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒ݁ܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܪܺܫܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܚܶܒ݂ ܠܰܢ ܘܫܳܪܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝܢ ܒ݁ܰܕ݂ܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile