Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:12

New American Standard Version
Revelation 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I turned to see the voice that was speaking with me. And having turned I saw seven golden lampstands;
NA26 – Καὶ ἐπέστρεψα (5656) βλέπειν (5721) τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει (5707) μετ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας (5660) εἶδον (5627) ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς,
WH – και επεστρεψα (5656) βλεπειν (5721) την φωνην ητις ελαλει (5707) μετ εμου και επιστρεψας (5660) ειδον (5627) επτα λυχνιας χρυσας
PES – ܘܗܶܦ݂ܟ݁ܶܬ݂ ܠܡܶܕ݁ܰܥ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܶܛܦ݁ܶܬ݂ ܚܙܺܝܬ݂ ܫܒ݂ܰܥ ܡܢܳܪܳܢ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile