Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:1

New American Standard Version
Revelation 1:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show to His bond-servants, the things which must soon take place; and He sent and communicated {it} by His angel to His bond-servant John,
NA26 – Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν (5656) αὐτῷ θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ δεῖ (5904) γενέσθαι (5635) ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν (5656) ἀποστείλας (5660) διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ,
WH – αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν (5656) αυτω ο θεος δειξαι (5658) τοις δουλοις αυτου α δει (5719) γενεσθαι (5635) εν ταχει και εσημανεν (5656) αποστειλας (5660) δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη
PES – ܓ݁ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܡܳܐ ܕ݁ܺܝܗܺܝܒ݂ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܘܫܰܘܕ݁ܰܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܠܰܚ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile