Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 19:12

New American Standard Version
Revelation 19:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – His eyes {are} a flame of fire, and on His head {are} many diadems; and He has a name written {on Him} which no one knows except Himself.
NA26 – οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων (5723) ὄνομα γεγραμμένον (5772) οὐδεὶς οἶδεν (5758) εἰ μὴ αὐτός,
WH – οι δε οφθαλμοι αυτου [ | [ως] ] φλοξ πυρος και επι την κεφαλην αυτου διαδηματα πολλα εχων (5723) ονομα γεγραμμενον (5772) ο ουδεις οιδεν (5758) ει μη αυτος
PES – ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܬ݁ܳܐܓ݂ܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܡܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile