Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 19:1,3, 6

New American Standard Version
Revelation 19:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After these things I heard something like a loud voice of a great multitude in heaven, saying, ""Hallelujah! Salvation and glory and power belong to our God;
NA26 – Μετὰ ταῦτα ἤκουσα (5656) ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων, (5723) Ἁλληλουϊά· σωτηρία καὶ δόξα καὶ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν,
WH – μετα ταυτα ηκουσα (5656) ως φωνην μεγαλην οχλου πολλου εν τω ουρανω λεγοντων (5723) αλληλουια η σωτηρια και η δοξα και η δυναμις του θεου ημων
PES – ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܢܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܐ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 19:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a second time they said, ""Hallelujah! ."
NA26 – καὶ δεύτερον εἴρηκαν, (5758) Ἁλληλουϊά· καὶ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει (5719) εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
WH – και δευτερον ειρηκαν (5758) αλληλουια και ο καπνος αυτης αναβαινει (5719) εις τους αιωνας των αιωνων
PES – ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܐ ܘܰܬ݂ܢܳܢܳܗ ܣܠܶܩ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 19:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I heard {something} like the voice of a great multitude and like the sound of many waters and like the sound of mighty peals of thunder, saying, ""Hallelujah! For the Lord our God, the Almighty, reigns.
NA26 – καὶ ἤκουσα (5656) ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντων, (5723) Ἁλληλουϊά, ὅτι ἐβασίλευσεν (5656) κύριος θεὸς ἡμῶν παντοκράτωρ.
WH – και ηκουσα (5656) ως φωνην οχλου πολλου και ως φωνην υδατων πολλων και ως φωνην βροντων ισχυρων λεγοντων (5723) αλληλουια οτι εβασιλευσεν (5656) κυριος ο θεος [ημων] ο παντοκρατωρ
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܟ݂ܶܢܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܪܰܥܡܶܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܶܐ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܡܠܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile