Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 18:23

New American Standard Version
Revelation 18:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the light of a lamp will not shine in you any longer; and the voice of the bridegroom and bride will not be heard in you any longer; for your merchants were the great men of the earth, because all the nations were deceived by your sorcery.
NA26 – καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ (5652) ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ (5686) ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν (5713) οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν (5681) πάντα τὰ ἔθνη,
WH – και φως λυχνου ου μη φανη (5632) εν σοι ετι και φωνη νυμφιου και νυμφης ου μη ακουσθη (5686) εν σοι ετι οτι [ [οι] | οι ] εμποροι σου ησαν (5707) οι μεγιστανες της γης οτι εν τη φαρμακεια σου επλανηθησαν (5681) παντα τα εθνη
PES – ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܓ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܘܩܳܠܳܐ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܡܰܥ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܰܓ݁ܳܪܰܝܟ݁ܝ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܪܰܘܪܒ݂ܳܢܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܪܫܰܝܟ݁ܝ ܐܰܛܥܺܝܬ݁ܝ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile