Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 18:20

New American Standard Version
Revelation 18:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Rejoice over her, O heaven, and you saints and apostles and prophets, because God has pronounced judgment for you against her."
NA26 – Εὐφραίνου (5744) ἐπ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν (5656) θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.
WH – ευφραινου (5744) επ αυτη ουρανε και οι αγιοι και οι αποστολοι και οι προφηται οτι εκρινεν (5656) ο θεος το κριμα υμων εξ αυτης
PES – ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܨܚܘ ܥܠܶܝܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚܶܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܺܝܢܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile