Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 17

New American Standard Version
Revelation 17:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then one of the seven angels who had the seven bowls came and spoke with me, saying, ""Come here, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters,
NA26 – Καὶ ἦλθεν (5627) εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων (5723) τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησεν (5656) μετ ἐμοῦ λέγων, (5723) Δεῦρο, (5773) δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης (5740) ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν,
WH – και ηλθεν (5627) εις εκ των επτα αγγελων των εχοντων (5723) τας επτα φιαλας και ελαλησεν (5656) μετ εμου λεγων (5723) δευρο (5720) δειξω (5692) σοι το κριμα της πορνης της μεγαλης της καθημενης (5740) επι υδατων πολλων
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܒ݂ܰܥ ܙܳܒ݂ܽܘܪܺܝܢ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – with whom the kings of the earth committed {acts of} immorality, and those who dwell on the earth were made drunk with the wine of her immorality."
NA26 – μεθ ἧς ἐπόρνευσαν (5656) οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν (5681) οἱ κατοικοῦντες (5723) τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.
WH – μεθ ης επορνευσαν (5656) οι βασιλεις της γης και εμεθυσθησαν (5681) οι κατοικουντες (5723) την γην εκ του οινου της πορνειας αυτης
PES – ܕ݁ܥܰܡܳܗ ܙܰܢܺܝܘ ܡܰܠܟ݁ܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܰܪܘܺܝܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he carried me away in the Spirit into a wilderness; and I saw a woman sitting on a scarlet beast, full of blasphemous names, having seven heads and ten horns.
NA26 – καὶ ἀπήνεγκέν (5656) με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον (5627) γυναῖκα καθημένην (5740) ἐπὶ θηρίον κόκκινον, γέμοντα (5723) ὀνόματα βλασφημίας, ἔχων (5723) κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα.
WH – και απηνεγκεν (5656) με εις ερημον εν πνευματι και ειδον (5627) γυναικα καθημενην (5740) επι θηριον κοκκινον [ γεμοντα (5723) | <γεμοντα> (5723) ] ονοματα βλασφημιας εχων (5723) κεφαλας επτα και κερατα δεκα
PES – ܘܰܐܦ݁ܩܰܢܝ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܣܽܘܡܳܩܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܝܳܐ ܫܡܳܗܶܐ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܪܺܫܶܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The woman was clothed in purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a gold cup full of abominations and of the unclean things of her immorality,
NA26 – καὶ γυνὴ ἦν (5713) περιβεβλημένη (5772) πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη (5772) χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα (5723) ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον (5723) βδελυγμάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας αὐτῆς,
WH – και η γυνη ην (5707) περιβεβλημενη (5772) πορφυρουν και κοκκινον και κεχρυσωμενη (5772) χρυσιω και λιθω τιμιω και μαργαριταις εχουσα (5723) ποτηριον χρυσουν εν τη χειρι αυτης γεμον (5723) βδελυγματων και τα ακαθαρτα της πορνειας αυτης
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܡܥܰܛܦ݂ܳܐ ܐܰܪܓ݂ܳܘܢܶܐ ܘܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܕ݂ܗܒ݂ܳܢ ܒ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܗ ܘܰܡܠܶܐ ܛܰܡܐܘܽܬ݂ܳܐ ܘܣܽܘܝܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and on her forehead a name {was} written, a mystery, ""BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH."
NA26 – καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον, (5772) μυστήριον, Βαβυλὼν μεγάλη, μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς.
WH – και επι το μετωπον αυτης ονομα γεγραμμενον (5772) μυστηριον βαβυλων η μεγαλη η μητηρ των πορνων και των βδελυγματων της γης
PES – ܘܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܶܝܗ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܒ݁ܳܒ݂ܶܝܠ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕ݁ܙܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܣܽܘܝܳܒ݂ܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I saw the woman drunk with the blood of the saints, and with the blood of the witnesses of Jesus. When I saw her, I wondered greatly.
NA26 – καὶ εἶδον (5627) τὴν γυναῖκα μεθύουσαν (5723) ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ. Καὶ ἐθαύμασα (5656) ἰδὼν (5631) αὐτὴν θαῦμα μέγα.
WH – και ειδον (5627) την γυναικα μεθυουσαν (5723) εκ του αιματος των αγιων και εκ του αιματος των μαρτυρων ιησου και εθαυμασα (5656) ιδων (5631) αυτην θαυμα μεγα
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܰܘܝܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܪܶܬ݂ ܕ݁ܽܘܡܳܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܺܝܬ݂ܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the angel said to me, ""Why do you wonder? I will tell you the mystery of the woman and of the beast that carries her, which has the seven heads and the ten horns.
NA26 – καὶ εἶπέν (5627) μοι ἄγγελος, Διὰ τί ἐθαύμασας; (5656) ἐγὼ ἐρῶ (5692) σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος (5723) αὐτήν, τοῦ ἔχοντος (5723) τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα·
WH – και ειπεν (5627) μοι ο αγγελος δια τι εθαυμασας (5656) εγω ερω (5692) σοι το μυστηριον της γυναικος και του θηριου του βασταζοντος (5723) αυτην του εχοντος (5723) τας επτα κεφαλας και τα δεκα κερατα
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܬ݁ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܪܳܐܙܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܳܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܺܫܺܝܢ ܘܰܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The beast that you saw was, and is not, and is about to come up out of the abyss and go to destruction. And those who dwell on the earth, whose name has not been written in the book of life from the foundation of the world, will wonder when they see the beast, that he was and is not and will come.
NA26 – τὸ θηρίον εἶδες (5627) ἦν (5713) καὶ οὐκ ἔστιν, (5748) καὶ μέλλει (5719) ἀναβαίνειν (5721) ἐκ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει· (5719) καὶ θαυμασθήσονται (5701) οἱ κατοικοῦντες (5723) ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται (5769) τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων (5723) τὸ θηρίον ὅτι ἦν (5713) καὶ οὐκ ἔστιν (5748) καὶ παρέσται. (5704)
WH – το θηριον ο ειδες (5627) ην (5707) και ουκ εστιν (5719) και μελλει (5719) αναβαινειν (5721) εκ της αβυσσου και εις απωλειαν υπαγει (5719) και θαυμασθησονται (5701) οι κατοικουντες (5723) επι της γης ων ου γεγραπται (5769) το ονομα επι το βιβλιον της ζωης απο καταβολης κοσμου βλεποντων (5723) το θηριον οτι ην (5707) και ουκ εστιν (5719) και παρεσται (5695)
PES – ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܠܰܝܬ݁ܶܝܗ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܣܰܩ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܘܠܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܐܳܙܳܠ݈ܐ ܘܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܽܘܢ ܥܳܡܪܰܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܠܰܝܬ݁ܶܝܗ ܘܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Here is the mind which has wisdom. The seven heads are seven mountains on which the woman sits,
NA26 – ὧδε νοῦς ἔχων (5723) σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν, (5748) ὅπου γυνὴ κάθηται (5736) ἐπ αὐτῶν. καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· (5748)
WH – ωδε ο νους ο εχων (5723) σοφιαν αι επτα κεφαλαι επτα ορη εισιν (5719) οπου η γυνη καθηται (5736) επ αυτων
PES – ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܠܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܺܫܺܝܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܪܺܝܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they are seven kings; five have fallen, one is, the other has not yet come; and when he comes, he must remain a little while.
NA26 – οἱ πέντε ἔπεσαν, (5627) εἷς ἔστιν, (5748) ἄλλος οὔπω ἦλθεν, (5627) καὶ ὅταν ἔλθῃ (5632) ὀλίγον αὐτὸν δεῖ (5904) μεῖναι. (5658)
WH – και βασιλεις επτα εισιν (5719) οι πεντε επεσαν (5627) ο εις εστιν (5719) ο αλλος ουπω ηλθεν (5627) και οταν ελθη (5632) ολιγον αυτον δει (5719) μειναι (5658)
PES – ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܢܦ݂ܰܠܘ ܘܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗܰܘ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܝܺܗܺܝܒ݂ ܠܶܗ ܠܰܡܟ݂ܰܬ݁ܳܪܽܘ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The beast which was and is not, is himself also an eighth and is {one} of the seven, and he goes to destruction.
NA26 – καὶ τὸ θηρίον ἦν (5713) καὶ οὐκ ἔστιν, (5748) καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν (5748) καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν, (5748) καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει. (5719)
WH – και το θηριον ο ην (5707) και ουκ εστιν (5719) και αυτος ογδοος εστιν (5719) και εκ των επτα εστιν (5719) και εις απωλειαν υπαγει (5719)
PES – ܘܬ݂ܰܢܺܝܢܳܐ ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܘܠܰܝܬ݁ܶܝܗ ܘܗܳܝ ܕ݁ܰܬ݂ܡܳܢܝܳܐ ܘܡܶܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܗ݈ܝ ܘܠܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܐܳܙܳܠ݈ܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The ten horns which you saw are ten kings who have not yet received a kingdom, but they receive authority as kings with the beast for one hour.
NA26 – καὶ τὰ δέκα κέρατα εἶδες (5627) δέκα βασιλεῖς εἰσιν, (5748) οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, (5627) ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν (5719) μετὰ τοῦ θηρίου.
WH – και τα δεκα κερατα α ειδες (5627) δεκα βασιλεις εισιν (5719) οιτινες βασιλειαν ουπω ελαβον (5627) αλλα εξουσιαν ως βασιλεις μιαν ωραν λαμβανουσιν (5719) μετα του θηριου
PES – ܘܰܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܥܶܣܪܳܐ ܡܰܠܟ݁ܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܢܣܰܒ݂ܘ ܐܶܠܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܥܰܡ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""These have one purpose, and they give their power and authority to the beast.
NA26 – οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν, (5719) καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν. (5719)
WH – ουτοι μιαν γνωμην εχουσιν (5719) και την δυναμιν και εξουσιαν αυτων τω θηριω διδοασιν (5719)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""These will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them, because He is Lord of lords and King of kings, and those who are with Him {are the} called and chosen and faithful."
NA26 – οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν, (5692) καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει (5692) αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν (5748) καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.
WH – ουτοι μετα του αρνιου πολεμησουσιν (5692) και το αρνιον νικησει (5692) αυτους οτι κυριος κυριων εστιν (5719) και βασιλευς βασιλεων και οι μετ αυτου κλητοι και εκλεκτοι και πιστοι
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ ܐܶܡܪܳܐ ܢܰܩܪܒ݂ܽܘܢ ܘܶܐܡܪܳܐ ܢܶܙܟ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܪܶܐ ܗܽܘ ܕ݁ܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܰܕ݂ܥܰܡܶܗ ܩܪܰܝܳܐ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܝܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he *said to me, ""The waters which you saw where the harlot sits, are peoples and multitudes and nations and tongues.
NA26 – Καὶ λέγει (5719) μοι, Τὰ ὕδατα εἶδες, (5627) οὗ πόρνη κάθηται, (5736) λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν (5748) καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι.
WH – και λεγει (5719) μοι τα υδατα α ειδες (5627) ου η πορνη καθηται (5736) λαοι και οχλοι εισιν (5719) και εθνη και γλωσσαι
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܰܝܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܕ݁ܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܟ݂ܶܢܫܶܐ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ ܘܠܶܫܳܢܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And the ten horns which you saw, and the beast, these will hate the harlot and will make her desolate and naked, and will eat her flesh and will burn her up with fire.
NA26 – καὶ τὰ δέκα κέρατα εἶδες (5627) καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσιν (5692) τὴν πόρνην, καὶ ἠρημωμένην (5772) ποιήσουσιν (5692) αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, (5688) καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν (5692) ἐν πυρί·
WH – και τα δεκα κερατα α ειδες (5627) και το θηριον ουτοι μισησουσιν (5692) την πορνην και ηρημωμενην (5772) ποιησουσιν (5692) αυτην και γυμνην και τας σαρκας αυτης φαγονται (5695) και αυτην κατακαυσουσιν (5692) [ [εν] | εν ] πυρι
PES – ܘܰܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܣܢܝܳܢ ܠܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܘܚܳܪܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܘܥܰܪܛܶܠܳܝܬ݁ܳܐ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܗ ܘܒ݂ܶܣܪܳܗ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܢܰܘܩܕ݂ܽܘܢܳܗ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For God has put it in their hearts to execute His purpose by having a common purpose, and by giving their kingdom to the beast, until the words of God will be fulfilled.
NA26 – γὰρ θεὸς ἔδωκεν (5656) εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι (5658) τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι (5658) μίαν γνώμην καὶ δοῦναι (5629) τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθήσονται (5701) οἱ λόγοι τοῦ θεοῦ.
WH – ο γαρ θεος εδωκεν (5656) εις τας καρδιας αυτων ποιησαι (5658) την γνωμην αυτου και ποιησαι (5658) μιαν γνωμην και δουναι (5629) την βασιλειαν αυτων τω θηριω αχρι τελεσθησονται (5701) οι λογοι του θεου
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܗܶܒ݂ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܘܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܘܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܡܠܝܳܢ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 17:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The woman whom you saw is the great city, which reigns over the kings of the earth."
NA26 – καὶ γυνὴ ἣν εἶδες (5627) ἔστιν (5748) πόλις μεγάλη ἔχουσα (5723) βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς.
WH – και η γυνη ην ειδες (5627) εστιν (5719) η πολις η μεγαλη η εχουσα (5723) βασιλειαν επι των βασιλεων της γης
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile