Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:5

New American Standard Version
Revelation 16:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I heard the angel of the waters saying, ""Righteous are You, who are and who were, O Holy One, because You judged these things;
NA26 – καὶ ἤκουσα (5656) τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, (5723) Δίκαιος εἶ, (5748) ὢν (5752) καὶ ἦν, (5713) ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας, (5656)
WH – και ηκουσα (5656) του αγγελου των υδατων λεγοντος (5723) δικαιος ει (5719) ο ων (5723) και ο ην (5707) [ [ο] | ο ] οσιος οτι ταυτα εκρινας (5656)
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܙܰܕ݁ܺܝܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܘܚܰܣܝܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܳܢܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile