Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:17

New American Standard Version
Revelation 16:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the seventh {angel} poured out his bowl upon the air, and a loud voice came out of the temple from the throne, saying, ""It is done."
NA26 – Καὶ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα, (5723) Γέγονεν. (5754)
WH – και ο εβδομος εξεχεεν (5656) την φιαλην αυτου επι τον αερα και εξηλθεν (5627) φωνη μεγαλη εκ του ναου απο του θρονου λεγουσα (5723) γεγονεν (5754)
PES – ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܫܰܕ݂ ܙܳܒ݂ܽܘܪܶܗ ܒ݁ܳܐܐܰܪ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile