Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 13:7

New American Standard Version
Revelation 13:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It was also given to him to make war with the saints and to overcome them, and authority over every tribe and people and tongue and nation was given to him.
NA26 – καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ ποιῆσαι (5658) πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι (5658) αὐτούς, καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.
WH – [ [και | και ] εδοθη (5681) αυτω ποιησαι (5658) πολεμον μετα των αγιων και νικησαι (5658) [ αυτους] | αυτους ] και εδοθη (5681) αυτω εξουσια επι πασαν φυλην και λαον και γλωσσαν και εθνος
PES – ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܠܡܶܙܟ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ ܘܠܶܫܳܢܶܐ ܘܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile