Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 13:6

New American Standard Version
Revelation 13:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he opened his mouth in blasphemies against God, to blaspheme His name and His tabernacle, {that is,} those who dwell in heaven.
NA26 – καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι (5658) τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. (5723)
WH – και ηνοιξεν (5656) το στομα αυτου εις βλασφημιας προς τον θεον βλασφημησαι (5658) το ονομα αυτου και την σκηνην αυτου τους εν τω ουρανω σκηνουντας (5723)
PES – ܘܦ݂ܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܦ݁ܽܘܡܳܗ ܠܰܡܓ݂ܰܕ݁ܳܦ݂ܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ܝ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܫܪܝܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܪܶܝܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile