Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 13:5

New American Standard Version
Revelation 13:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – There was given to him a mouth speaking arrogant words and blasphemies, and authority to act for forty-two months was given to him.
NA26 – Καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ στόμα λαλοῦν (5723) μεγάλα καὶ βλασφημίας, καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι (5658) μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο.
WH – και εδοθη (5681) αυτω στομα λαλουν (5723) μεγαλα και βλασφημιας και εδοθη (5681) αυτω εξουσια ποιησαι (5658) μηνας τεσσερακοντα [και] δυο
PES – ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܪܰܘܪܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܝܰܪܚܶܐ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile