Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 13:16

New American Standard Version
Revelation 13:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he causes all, the small and the great, and the rich and the poor, and the free men and the slaves, to be given a mark on their right hand or on their forehead,
NA26 – καὶ ποιεῖ (5719) πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν (5632) αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν,
WH – και ποιει (5719) παντας τους μικρους και τους μεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους ινα δωσιν (5632) αυτοις χαραγμα επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι το μετωπον αυτων
PES – ܘܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܙܥܽܘܪܶܐ ܘܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܡܳܪܰܝܳܐ ܘܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile