Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 13-20

New American Standard Version
Revelation 13:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the dragon stood on the sand of the seashore. Then I saw a beast coming up out of the sea, having ten horns and seven heads, and on his horns {were} ten diadems, and on his heads {were} blasphemous names.
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, (5723) ἔχον (5723) κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.
WH – (12:18) και εσταθη (5681) επι την αμμον της θαλασσης (13:1) και ειδον (5627) εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον (5723) εχον (5723) κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι των κερατων αυτου δεκα διαδηματα και επι τας κεφαλας αυτου [ ονοματα | <ονοματα> ] βλασφημιας
Lexical Parser:  
Revelation 13:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the beast which I saw was like a leopard, and his feet were like {those} of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his throne and great authority.
NA26 – καὶ τὸ θηρίον εἶδον (5627) ἦν (5713) ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν (5656) αὐτῷ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην.
WH – και το θηριον ο ειδον (5627) ην (5707) ομοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκου και το στομα αυτου ως στομα λεοντος και εδωκεν (5656) αυτω ο δρακων την δυναμιν αυτου και τον θρονον αυτου και εξουσιαν μεγαλην
PES – ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܚܙܺܝܬ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܢܶܡܪܳܐ ܘܪܶܓ݂ܠܶܝܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܕ݂ܶܒ݁ܳܐ ܘܦ݂ܽܘܡܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܪܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܳܗ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܘܟ݂ܽܘܪܣܝܶܗ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {I saw} one of his heads as if it had been slain, and his fatal wound was healed. And the whole earth was amazed {and followed} after the beast;
NA26 – καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην (5772) εἰς θάνατον, καὶ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. (5681) καὶ ἐθαυμάσθη (5681) ὅλη γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου,
WH – και μιαν εκ των κεφαλων αυτου ως εσφαγμενην (5772) εις θανατον και η πληγη του θανατου αυτου εθεραπευθη (5681) και εθαυμασθη (5681) ολη η γη οπισω του θηριου
PES – ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܰܪܩܦ݂ܳܬ݂ܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܥܺܝܥܬ݁ܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܗ ܐܶܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܪܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – they worshiped the dragon because he gave his authority to the beast; and they worshiped the beast, saying, ""Who is like the beast, and who is able to wage war with him?"
NA26 – καὶ προσεκύνησαν (5656) τῷ δράκοντι ὅτι ἔδωκεν (5656) τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν (5656) τῷ θηρίῳ λέγοντες, (5723) Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ, καὶ τίς δύναται (5736) πολεμῆσαι (5658) μετ αὐτοῦ;
WH – και προσεκυνησαν (5656) τω δρακοντι οτι εδωκεν (5656) την εξουσιαν τω θηριω και προσεκυνησαν (5656) τω θηριω λεγοντες (5723) τις ομοιος τω θηριω και τις δυναται (5736) πολεμησαι (5658) μετ αυτου
PES – ܘܰܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܬ݂ܰܢܺܝܢܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܐ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܰܩܪܳܒ݂ܽܘ ܥܰܡܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – There was given to him a mouth speaking arrogant words and blasphemies, and authority to act for forty-two months was given to him.
NA26 – Καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ στόμα λαλοῦν (5723) μεγάλα καὶ βλασφημίας, καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι (5658) μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο.
WH – και εδοθη (5681) αυτω στομα λαλουν (5723) μεγαλα και βλασφημιας και εδοθη (5681) αυτω εξουσια ποιησαι (5658) μηνας τεσσερακοντα [και] δυο
PES – ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܪܰܘܪܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܝܰܪܚܶܐ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he opened his mouth in blasphemies against God, to blaspheme His name and His tabernacle, {that is,} those who dwell in heaven.
NA26 – καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι (5658) τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. (5723)
WH – και ηνοιξεν (5656) το στομα αυτου εις βλασφημιας προς τον θεον βλασφημησαι (5658) το ονομα αυτου και την σκηνην αυτου τους εν τω ουρανω σκηνουντας (5723)
PES – ܘܦ݂ܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܦ݁ܽܘܡܳܗ ܠܰܡܓ݂ܰܕ݁ܳܦ݂ܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ܝ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܫܪܝܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܪܶܝܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It was also given to him to make war with the saints and to overcome them, and authority over every tribe and people and tongue and nation was given to him.
NA26 – καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ ποιῆσαι (5658) πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι (5658) αὐτούς, καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.
WH – [ [και | και ] εδοθη (5681) αυτω ποιησαι (5658) πολεμον μετα των αγιων και νικησαι (5658) [ αυτους] | αυτους ] και εδοθη (5681) αυτω εξουσια επι πασαν φυλην και λαον και γλωσσαν και εθνος
PES – ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܠܡܶܙܟ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ ܘܠܶܫܳܢܶܐ ܘܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All who dwell on the earth will worship him, {everyone} whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain.
NA26 – καὶ προσκυνήσουσιν (5692) αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες (5723) ἐπὶ τῆς γῆς, οὗ οὐ γέγραπται (5769) τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου (5772) ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.
WH – και προσκυνησουσιν (5692) αυτον παντες οι κατοικουντες (5723) επι της γης ου ου γεγραπται (5769) το ονομα αυτου εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του εσφαγμενου (5772) απο καταβολης κοσμου
PES – ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܳܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If anyone has an ear, let him hear.
NA26 – Εἴ τις ἔχει (5719) οὖς ἀκουσάτω. (5657)
WH – ει τις εχει (5719) ους ακουσατω (5657)
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ ܢܶܫܡܰܥ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If anyone {is destined} for captivity, to captivity he goes; if anyone kills with the sword, with the sword he must be killed. Here is the perseverance and the faith of the saints.
NA26 – εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· (5719) εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, (5683) αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. (5683) Ὧδέ ἐστιν (5748) ὑπομονὴ καὶ πίστις τῶν ἁγίων.
WH – ει τις εις αιχμαλωσιαν εις αιχμαλωσιαν υπαγει (5719) ει τις εν μαχαιρη [ αποκτενει (5692) δει (5719) | αποκτανθηναι (5683) ] αυτον εν μαχαιρη αποκτανθηναι (5683) ωδε εστιν (5719) η υπομονη και η πιστις των αγιων
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܫܶܒ݂ܝܳܐ ܡܰܘܒ݁ܶܠ ܒ݁ܫܶܒ݂ܝܳܐ ܐܳܙܶܠ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܩܳܛܶܠ ܒ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I saw another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb and he spoke as a dragon.
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον (5723) ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν (5707) κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει (5707) ὡς δράκων.
WH – και ειδον (5627) αλλο θηριον αναβαινον (5723) εκ της γης και ειχεν (5707) κερατα δυο ομοια αρνιω και ελαλει (5707) ως δρακων
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܳܠܩܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܩܰܪܢܳܢ ܘܕ݂ܳܡܝܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ ܘܰܡܡܰܠܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He exercises all the authority of the first beast in his presence. And he makes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose fatal wound was healed.
NA26 – καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ (5719) ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ (5719) τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας (5723) ἵνα προσκυνήσουσιν (5692) τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη (5681) πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.
WH – και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιει (5719) ενωπιον αυτου και ποιει (5719) την γην και τους εν αυτη κατοικουντας (5723) ινα προσκυνησουσιν (5692) το θηριον το πρωτον ου εθεραπευθη (5681) η πληγη του θανατου αυτου
PES – ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܘܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܳܗ ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܠܡܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He performs great signs, so that he even makes fire come down out of heaven to the earth in the presence of men.
NA26 – καὶ ποιεῖ (5719) σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ (5725) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν (5721) εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.
WH – και ποιει (5719) σημεια μεγαλα ινα και πυρ ποιη (5725) εκ του ουρανου καταβαινειν (5721) εις την γην ενωπιον των ανθρωπων
PES – ܘܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܪܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܡܶܚܰܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he deceives those who dwell on the earth because of the signs which it was given him to perform in the presence of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who *had the wound of the sword and has come to life.
NA26 – καὶ πλανᾷ (5719) τοὺς κατοικοῦντας (5723) ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἐδόθη (5681) αὐτῷ ποιῆσαι (5658) ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων (5723) τοῖς κατοικοῦσιν (5723) ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι (5658) εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃς ἔχει (5719) τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν. (5656)
WH – και πλανα (5719) τους κατοικουντας (5723) επι της γης δια τα σημεια α εδοθη (5681) αυτω ποιησαι (5658) ενωπιον του θηριου λεγων (5723) τοις κατοικουσιν (5723) επι της γης ποιησαι (5658) εικονα τω θηριω ος εχει (5719) την πληγην της μαχαιρης και εζησεν (5656)
PES – ܘܬ݂ܰܛܥܶܐ ܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܨܰܠܡܳܐ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܰܚܝܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And it was given to him to give breath to the image of the beast, so that the image of the beast would even speak and cause as many as do not worship the image of the beast to be killed.
NA26 – καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ δοῦναι (5629) πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ (5661) εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ (5661) ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν (5661) τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν. (5686)
WH – και εδοθη (5681) [ αυτη | αυτω ] δουναι (5629) πνευμα τη εικονι του θηριου ινα και λαληση (5661) η εικων του θηριου και ποιηση (5661) [ινα] οσοι εαν μη προσκυνησωσιν (5661) τη εικονι του θηριου αποκτανθωσιν (5686)
PES – ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܶܗ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he causes all, the small and the great, and the rich and the poor, and the free men and the slaves, to be given a mark on their right hand or on their forehead,
NA26 – καὶ ποιεῖ (5719) πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν (5632) αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν,
WH – και ποιει (5719) παντας τους μικρους και τους μεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους ινα δωσιν (5632) αυτοις χαραγμα επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι το μετωπον αυτων
PES – ܘܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܙܥܽܘܪܶܐ ܘܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܡܳܪܰܝܳܐ ܘܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {he provides} that no one will be able to buy or to sell, except the one who has the mark, {either} the name of the beast or the number of his name.
NA26 – καὶ ἵνα μή τις δύνηται (5741) ἀγοράσαι (5658) πωλῆσαι (5658) εἰ μὴ ἔχων (5723) τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
WH – [ [και] | και ] ινα μη τις δυνηται (5741) αγορασαι (5658) η πωλησαι (5658) ει μη ο εχων (5723) το χαραγμα το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου
PES – ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܙܒ݁ܶܢ ܐܰܘ ܢܙܰܒ݁ܶܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 13:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for the number is that of a man; and his number is six hundred and sixty-six.
NA26 – Ὧδε σοφία ἐστίν· (5748) ἔχων (5723) νοῦν ψηφισάτω (5657) τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· (5748) καὶ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.
WH – ωδε η σοφια εστιν (5719) ο εχων (5723) νουν ψηφισατω (5657) τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ ανθρωπου εστιν (5719) και ο αριθμος αυτου εξακοσιοι εξηκοντα εξ
PES – ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܗܰܘܢܳܐ ܢܶܚܫܒ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܫܶܬ݂ܡܳܐܐ ܘܶܫܬ݁ܺܝܢ ܘܫܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 14:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I looked, and behold, the Lamb {was} standing on Mount Zion, and with Him one hundred and forty-four thousand, having His name and the name of His Father written on their foreheads.
NA26 – Καὶ εἶδον, (5627) καὶ ἰδοὺ (5628) τὸ ἀρνίον ἑστὸς (5756) ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι (5723) τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον (5772) ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
WH – και ειδον (5627) και ιδου (5640) το αρνιον εστος (5756) επι το ορος σιων και μετ αυτου εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες χιλιαδες εχουσαι (5723) το ονομα αυτου και το ονομα του πατρος αυτου γεγραμμενον (5772) επι των μετωπων αυτων
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܘܗܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܥܰܡܶܗ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܡܶܗ ܘܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 14:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I heard a voice from heaven, like the sound of many waters and like the sound of loud thunder, and the voice which I heard {was} like {the sound} of harpists playing on their harps.
NA26 – καὶ ἤκουσα (5656) φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης, καὶ φωνὴ ἣν ἤκουσα (5656) ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων (5723) ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν.
WH – και ηκουσα (5656) φωνην εκ του ουρανου ως φωνην υδατων πολλων και ως φωνην βροντης μεγαλης και η φωνη ην ηκουσα (5656) ως κιθαρωδων κιθαριζοντων (5723) εν ταις κιθαραις αυτων
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܪܰܥܡܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܫܶܡܥܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܩܺܝܬ݂ܳܪܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܩܶܫ ܒ݁ܩܺܝܬ݂ܳܪܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile