Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 12:6,14

New American Standard Version
Revelation 12:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the woman fled into the wilderness where she *had a place prepared by God, so that there she would be nourished for one thousand two hundred and sixty days.
NA26 – καὶ γυνὴ ἔφυγεν (5627) εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει (5719) ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον (5772) ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν (5725) αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα.
WH – και η γυνη εφυγεν (5627) εις την ερημον οπου εχει (5719) εκει τοπον ητοιμασμενον (5772) απο του θεου ινα εκει τρεφωσιν (5725) αυτην ημερας χιλιας διακοσιας εξηκοντα
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܥܶܪܩܰܬ݂ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܬ݁ܰܡܳܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܢܬ݂ܰܪܣܽܘܢܳܗ ܝܰܘܡܺܝܢ ܐܳܠܶܦ݂ ܘܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܘܶܫܬ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 12:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the two wings of the great eagle were given to the woman, so that she could fly into the wilderness to her place, where she *was nourished for a time and times and half a time, from the presence of the serpent.
NA26 – καὶ ἐδόθησαν (5681) τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται (5741) εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται (5743) ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως.
WH – και εδοθησαν (5681) τη γυναικι αι δυο πτερυγες του αετου του μεγαλου ινα πετηται (5741) εις την ερημον εις τον τοπον αυτης οπου τρεφεται (5743) εκει καιρον και καιρους και ημισυ καιρου απο προσωπου του οφεως
PES – ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܓ݁ܶܦ݁ܺܝܢ ܕ݁ܢܶܫܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܪܰܚܝ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܗ ܠܡܶܬ݁ܬ݁ܰܪܣܳܝܽܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܶܕ݁ܳܢ ܥܶܕ݁ܳܢܺܝܢ ܘܦ݂ܶܠܓ݁ܽܘܬ݂ ܥܶܕ݁ܳܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܚܶܘܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile