Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 12:17

New American Standard Version
Revelation 12:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the dragon was enraged with the woman, and went off to make war with the rest of her children, who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus.
NA26 – καὶ ὠργίσθη (5681) δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν (5627) ποιῆσαι (5658) πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων (5723) τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων (5723) τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ·
WH – και ωργισθη (5681) ο δρακων επι τη γυναικι και απηλθεν (5627) ποιησαι (5658) πολεμον μετα των λοιπων του σπερματος αυτης των τηρουντων (5723) τας εντολας του θεου και εχοντων (5723) την μαρτυριαν ιησου
PES – ܘܰܪܓ݂ܶܙ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܙܰܪܥܳܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܢܳܛܪܺܝܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile