Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:5

New American Standard Version
Revelation 11:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And if anyone wants to harm them, fire flows out of their mouth and devours their enemies; so if anyone wants to harm them, he must be killed in this way.
NA26 – καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει (5719) ἀδικῆσαι, (5658) πῦρ ἐκπορεύεται (5736) ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει (5719) τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις θελήσῃ (5661) αὐτοὺς ἀδικῆσαι, (5658) οὕτως δεῖ (5904) αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. (5683)
WH – και ει τις αυτους θελει (5719) αδικησαι (5658) πυρ εκπορευεται (5736) εκ του στοματος αυτων και κατεσθιει (5719) τους εχθρους αυτων και ει τις θεληση (5661) αυτους αδικησαι (5658) ουτως δει (5719) αυτον αποκτανθηναι (5683)
PES – ܘܡܰܢ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܐ ܕ݁ܢܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܗܽܘܢ ܘܳܐܟ݂ܠܳܐ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢ ܝܺܗܺܝܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile