Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:15

New American Standard Version
Revelation 11:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the seventh angel sounded; and there were loud voices in heaven, saying, ""The kingdom of the world has become {the kingdom} of our Lord and of His Christ; and He will reign forever and ever."
NA26 – Καὶ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν· (5656) καὶ ἐγένοντο (5633) φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες, (5723) Ἐγένετο (5633) βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει (5692) εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
WH – και ο εβδομος αγγελος εσαλπισεν (5656) και εγενοντο (5633) φωναι μεγαλαι εν τω ουρανω λεγοντες (5723) εγενετο (5633) η βασιλεια του κοσμου του κυριου ημων και του χριστου αυτου και βασιλευσει (5692) εις τους αιωνας των αιωνων
PES – ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܙܥܰܩ ܘܰܗܘܰܘ ܩܳܠܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܘܕ݂ܰܡܫܺܝܚܶܗ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile