Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 10:1

New American Standard Version
Revelation 10:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I saw another strong angel coming down out of heaven, clothed with a cloud; and the rainbow was upon his head, and his face was like the sun, and his feet like pillars of fire;
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα (5723) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον (5772) νεφέλην, καὶ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός,
WH – και ειδον (5627) αλλον αγγελον ισχυρον καταβαινοντα (5723) εκ του ουρανου περιβεβλημενον (5772) νεφελην και η ιρις επι [ την κεφαλην | της κεφαλης ] αυτου και το προσωπον αυτου ως ο ηλιος και οι ποδες αυτου ως στυλοι πυρος
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܡܥܰܛܰܦ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܘܩܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ ܘܚܶܙܘܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܽܘܕ݂ܶܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile