Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 4:12

New American Standard Version
Philippians 4:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity; in any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need.
NA26 – οἶδα (5758) καὶ ταπεινοῦσθαι, (5745) οἶδα (5758) καὶ περισσεύειν· (5721) ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι (5769) καὶ χορτάζεσθαι (5745) καὶ πεινᾶν, (5721) καὶ περισσεύειν (5721) καὶ ὑστερεῖσθαι. (5745)
WH – οιδα (5758) και ταπεινουσθαι (5745) οιδα (5758) και περισσευειν (5721) εν παντι και εν πασιν μεμυημαι (5769) και χορταζεσθαι (5745) και πειναν (5721) και περισσευειν (5721) και υστερεισθαι (5745)
PES – ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܟ݁ܰܟ݂ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܗ݈ܽܘ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܕ݂ܰܪܰܫ ܐ݈ܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܣܰܒ݂ܥܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܡܫܰܪܬ݁ܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile