Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 4:1

New American Standard Version
Philippians 4:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, my beloved brethren whom I long {to see,} my joy and crown, in this way stand firm in the Lord, my beloved.
NA26 – Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτως στήκετε (5720) ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί.
WH – ωστε αδελφοι μου αγαπητοι και επιποθητοι χαρα και στεφανος μου ουτως στηκετε (5720) εν κυριω αγαπητοι
PES – ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ ܘܰܪܚܺܝܡܶܐ ܘܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܝ ܘܰܟ݂ܠܺܝܠܝ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܩܽܘܡܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile