Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:6

New American Standard Version
Philippians 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped,
NA26 – ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων (5723) οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο (5662) τὸ εἶναι (5750) ἴσα θεῷ,
WH – ος εν μορφη θεου υπαρχων (5723) ουχ αρπαγμον ηγησατο (5662) το ειναι (5721) ισα θεω
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܚܛܽܘܦ݂ܝܳܐ ܚܰܫܒ݁ܳܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܦ݁ܶܚܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile