Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:30

New American Standard Version
Philippians 2:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – because he came close to death for the work of Christ, risking his life to complete what was deficient in your service to me.
NA26 – ὅτι διὰ τὸ ἔργον Χριστοῦ μέχρι θανάτου ἤγγισεν, (5656) παραβολευσάμενος (5666) τῇ ψυχῇ ἵνα ἀναπληρώσῃ (5661) τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουργίας.
WH – οτι δια το εργον [ κυριου | χριστου ] μεχρι θανατου ηγγισεν (5656) παραβολευσαμενος (5666) τη ψυχη ινα αναπληρωση (5661) το υμων υστερημα της προς με λειτουργιας
PES – ܡܶܛܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܰܛܺܝ ܘܒ݂ܰܣܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܰܢܡܰܠܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܰܨܰܪܬ݁ܽܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile